Memòria 2014

L’Observatori DESC inicia una nova etapa. No es tracta d’una qüestió interna, és la realitat en què vivim que està canviant. EL règim polític accelera la caiguda lliure. El govern del PP és incapaç de donar respostes i solucions, refugiat en l’immobilisme i protegit per lleis interpretades de la pitjor manera possible i per amenaces repressives. El PSOE no solament no és una alterna- tiva real, tampoc és avui una possible alternativa electoral.

Es degraden les institucions, es vulne- ren els drets bàsics de les persones i augmenta el malestar i la indignació de la ciutadania. Apareixen i es de- senvolupen noves formes polítiques que fins i tot poden ser candidates a guanyar eleccions: Podemos a Espanya, Guanyem a Barcelona. És una època de canvis i els canvis suposen drets, nous drets o fer reals drets teòrics. Però des de fa uns quants anys el que hi ha és una regressió de drets, socials i labo- rals, culturals i polítics. Quan es viu una època de canvis o bé s’obtenen avenços socials i polítics, o bé succeeix el que ja coneixem: les llibertats retrocedeixen i les desigualtats augmenten.

L’Observatori DESC vol sobretot ana- litzar, denunciar regressions de drets i celebrar-ne els avenços. En alguns casos com l’habitatge, la sobirania ali- mentària, l’ús de l’espai públic, la trans- parència de les institucions, el combat contra la corrupció que és un atemptat als drets de tothom, ja tenim experièn- cia. En altres casos, com els drets dels treballadors, el control públic de les entitats financeres i de les empreses que gestionen serveis públics, hem d’emprendre nous camins. Tot plegat, significa també explorar noves línies de finançament.

L’Observatori DESC no és una entitat que observa passivament, sinó que pren posició i impulsa iniciatives soci- als, reivindicatives, de denúncia i també propostes concretes d’intervenció. Un exemple especialment important és el treball conjunt amb la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca.

Però també pretenem reflexionar, recollir informació i analitzar tant el nostre entorn més immediat com el que es fa arreu, a Europa i a Amèrica, i elaborar documents, estudis o publica- cions que siguin materials de formació i d’intervenció en els debats públics i els conflictes socials. Partim de bases sòlides que formen part de la cultura democràtica avançada. Entenem la de- mocràcia com un procés continu i que s’aplica a tots els nivells de la societat i de les institucions. L’anomenat estat de dret no pot ser un marc intocable i la interpretació dels drets per part dels governs no és necessàriament una garantia democràtica. Els drets són di- nàmics, es renoven i s’amplien, i sovint es confronten amb la forma rígida de l’estat de dret. Els governs conserva- dors utilitzen el marc legal formal per oposar-se els drets que la societat promou i que considera legítims.

L’Observatori DESC assumeix el com- promís de defensar els drets de les persones contra les lleis que els limiten, els neguen o que de facto no són exer- citables per una part de la ciutadania. El DESC no és un partit ni en forma part. Tampoc una branca d’una insti- tució política. Però promou, juntament amb altres forces socials i polítiques, campanyes, iniciatives i propostes en defensa dels drets adquirits. També participa dels combats pel reconeixe- ment teòric i pràctic dels drets mitjan- çant les polítiques públiques.

Finalment l’Observatori DESC vol mantenir i desenvolupar les activitats de formació, de difusió i d’intervenció en la vida pública, des de cursos fins a publicacions en formes diverses, con- ferències i debats, iniciatives legislati- ves i campanyes contra les polítiques antidemocràtiques.

Per augmentar la nostra participació en els processos democràtics en curs comptem amb el suport de persones a títol individual, però també d’organitza- cions socials i sindicals, i institucions públiques ja que només treballant en xarxa serem capaços de revertir els actuals retrocessos en drets socials.

Informació

Tipus publicació
Memòries
Data de publicació
2014
Autors/es
Observatori DESC