Els drets econòmics, socials, culturals i ambientals garanteixen una vida digna, amb les necessitats bàsiques cobertes. No obstant, les vulneracions del dret a l’habitatge, a la salut, al treball, a l’educació o a la cultura són diàries, especialment després de la crisi econòmica i les mesures d’austeritat implementades la darrera dècada. Des de l’Observatori DESC vetllem pel reconeixement efectiu dels DESCA i per la seva garantia, tant pel que fa a nivell normatiu – el trasllat del dret internacional dels drets humans al nostre ordenament jurídic- com al nivell executiu – la posada en marxa de polítiques públiques que realitzin aquests drets- i judicial -amb resolucions garantistes que s'ajustin als estàndards internacionals dels drets humans-.  El rol de la ciutadania i dels moviments socials és clau a l'hora de reivindicar els DESCA: la seva incidència i lideratge permeten avançar en la consecució dels drets. El caràcter democràtic de les institucions es mesura sovint amb aquest factor: quin és el nivell de participació i decisió de la societat civil en els afers públics? Fins a quin punt es pot exercir el dret a la protesta?