La lluita pel Dret a la Ciutat i la defensa dels DESCA a la Barcelona global

En un context de vulnerabilitat post-crisi, amb un fort component de gènere, els DESCA a les ciutats globals com Barcelona es veuen amenaçats de forma severa per l’entrada de fons d’inversió i dinàmiques especulatives, que suposen un atac al Dret a la Ciutat.

Aquest projecte es centra en defensar el Dret a la Ciutat i els drets econòmics, socials, culturals i ambientals (DESCA) als municipis, tot reivindicant les lluites dels moviments socials i la societat civil organitzada que és la que actua des de primera línia per combatre les dinàmiques globals que tenen impacte sobre els Drets Humans de totes les habitants, presents i futures, permanents i temporals.

El projecte La lluita pel Dret a la Ciutat i la defensa dels DESCA a la Barcelona global combina un ventall ampli d'accions de recerca, incidència política i divulgació que s'han desenvolupat en un període aproximat de 3 anys, amb una fase de difusió pública final. La recerca del projecte ha permès identificar indicadors de garantia del Dret a la Ciutat (guia), per tal d'aterrar, en concret, com medir i estudiar aquest paradigma, així com també s'ha fet un estudi de cas aplicant la guia d'indicadors al cas de la ciutat de Barcelona (radiografia). Considerem aquesta una ciutat global, amb moltes ciutats –o barris– i comunitats diverses en el seu interior. Per tant, una ciutat de ciutats. Amb aquest projecte pretenem posar en valor aquells moviments i col·lectives organitzades en la defensa dels Drets Humans, aquelles "Ciutats de lluita" (històries de vida).

Guia d'indicadors de garantia del Dret a la Ciutat

La guia "Hacia la implementación del Derecho a la Ciudad" pretén presentar una sèrie d'indicadors que permetin donar seguiment a la implementació de polítiques públiques a nivell municipal, i que possibilitin avançar en la concreció i implementació del Dret a la Ciutat.

Radiografia del Dret a la Ciutat a la Barcelona global

La "Radiografia del Dret a la Ciutat" a la ciutat de Barcelona és el producte d'aplicar la Guia d'indicadors sobre polítiques municipals “Hacia la implementación del Derecho a la Ciudad” a la ciutat de Barcelona. Aquesta és una primera experiència d'aplicació d'aquesta guia, que pretén ser una eina per a l'anàlisi i l'estudi del dret a la ciutat a escala global, amb la intenció que es pugui aplicar en els casos d'altres ciutats en un futur.

Històries de vida "Ciutats Lluita"

A partir de la recerca realitzada, el projecte ha pogut documentar vulneracions de Drets Humans fruit d'aquestes dinàmiques de globalització, mercantilització, financiarització i especulació de/i amb els drets, i ho ha fet a través d'històries de vida ("Històries de Ciutats Lluita"). Hem parlat amb persones mobilitzades que ens poden ajudar a entendre l’embat de la lògica mercantilista als municipis, pobles i ciutats, tant a Barcelona com a d'altres ciutats del món.

Obra de teatre "Gentry, la ciutat en venda"

El projecte també ha inclòs la producció d'una funció de l'obra de teatre "Gentry, la ciutat en venda" de la companyia Mos Maiorum, sobre el fenòmen de la gentrificació i turistització al barri de Ciutat Vella. Una funció que va tenir lloc a l'Antic Teatre, un teatre també amenaçat pel fenomen de l'especulació immobiliària i la gentrificació dels barris. L'edició d'aquesta obra també va tenir ressò als mitjans!

Curs "Desxifrar el Dret a la Ciutat", Plataforma Global pel Dret a la Ciutat

Com a estratègia per difondre el Dret a la Ciutat a un públic ampli i internacional, el projecte també posa a disposició un curs virtual de 7 sessions (en castellà i anglès) sobre els components clau del Drets a la Ciutat i iniciatives per a la realització del Dret a la Ciutat.

Espai de co-aprenentatge, amb la Coalició Internacional de l'Hàbitat

Complementant l'aspecte de formació i discussió d'estratègies interregionals vinculades als drets humans relacionats a l'hàbitat, el projecte també ha donat suport al desenvolupament dels espais d'aprenentatge mutu de HIC, especialment el dedicat a incidència multinivell, desenvolupat al març de 2022. Aquests espais són trobades interregionals, de diverses sessions, obertes a tots els Membres de HIC, Amics i Aliats per generar i multiplicar pràctiques d'aprenentatge emancipatori aplicades a la defensa dels drets humans relacionats amb l'hàbitat.


Trobada d'activistes: "Unint forces al voltant d'accions comunes sobre el dret a l'habitatge a Europa"

Entre altres trobades desenvolupades anteriorment sobre el dret a la ciutat ia l'habitatge, l'Observatori DESC, la Coalició Internacional de l'Hàbitat i la Plataforma Global pel Dret a la Ciutat organitzen el 31 de març de 2022 un debat obert amb activistes pel dret a l'habitatge i el dret a la ciutat d'Europa per intercanviar experiències entre organitzacions i grups comunitaris sobre les estratègies concretes que estan desenvolupant no només per denunciar la situació actual sinó per plantejar resistències i alternatives concretes als models vigents.

 

---

Mitjançant la publicació d’aquestes recerques, formacions, tallers i debats, articles a premsa i, fins i tot, l'impuls d'una funció de l'obra de teatre ("Gentry, la ciutat en venda") sobre el fenòmen de la gentrificació i turistització a Barcelona, es dona a conèixer a la ciutadania, estudiants, administracions públiques i activistes quines són les causes de la tensió entre ciutats mercaderia i ciutats per viure-hi, aportant eines jurídico-tècniques per la defensa del Dret a la Ciutat.

La incidència política, en forma de lobby i litigi estratègic, és indispensable a nivell estatal i internacional per adoptar normes protectores del Dret a la Ciutat i els DESCA. Només fent front comú entre ciutadania organitzada i enxarxada a nivell internacional, en contacte amb organismes de Nacions Unides, juntament amb poders públics de les ciutats pot respondre a les dinàmiques de pèrdua de drets.

Per a la difusió de les diferents activitats d'aquest projecte també s'ha habilitat un canal de Twitter @CiutatsLluita, en principi de caràcter temporal durant la fase final de divulgació del projecte.

Un projecte amb la col·laboració de:

 

Email de contacte: ​dretalaciutat@gmail.com

 

Informació

Data d'inici
dimecres, 20 febrer, 2019
Finançador