El Grup Promotor de la ILP Habitatge-Llei 24/2015 publica nous documents per aturar desnonaments i aconseguir reallotjaments

El passat mes de desembre el Parlament de Catalunya va aprovar la nova Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, que està en vigor des del dia 30 de desembre.

Aquesta llei busca substituir els articles suspesos pel recurs del govern de l'estat al Tribunal Constitucional de la Llei 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, impulsada per la PAH, l’Observatori DESC i la APE a través de la ILP Habitatge.

El grup promotor de la ILP Habitatge- Llei 24/2015 considera que aquest projecte de llei és insuficient per a revertir la situació d’emergència habitacional a Catalunya, aspecte que hem explicat i justificat en reiterades ocasions els motius. No obstant, quan es va aprovar la nova Llei vam explicar públicament que continuaríem actuant per garantir el dret a l’habitatge, exigint el compliment de la Llei 4/2016com una eina més per revertir l’exclusió residencial.

Per això, ha sigut necessari actualitzar els documents útils de la PAH en referència a la llei 24/2015, i adaptar-los a la nova Llei 4/2016. Aquí podeu consultar el comunicat del Grup Promotor de la ILP Habitatge que ho explica.

L'objectiu principal de l'Observatori DESC és promoure una visió integral dels drets humans que reconegui que tots els drets -civils, polítics, econòmics, socials, culturals i ambientals- són drets fonamentals. Aquesta visió integral implica fer dels drets expectatives plenament exigibles, així com instruments aptes per garantir les necessitats bàsiques i l’autonomia de llurs destinataris. És per aquest motiu que hem acompanyat les reivindicacions i lluites populars dels moviments ciutadans pel dret a l'habitatge a Catalunya, sobretot en els moments de canvis legislatius vers normatives més garantistes.

L'Observatori DESC ha posat els seus recursos en l'àmbit jurídic per a generar els documents útils que avui es publiquen, veritables eines efectives per defensar el dret a l'habitatge, aturant el màxim de desnonaments i aconseguint tots els reallotjaments possibles.

En total són vuit documents que cal difondre per tal que arribin a tota persona que es vegi amenaçada per un desnonament:

  • Un document per sol·licitar la dació en pagament quan no es pot fer front a l’hipoteca, de manera conjunta amb un lloguer social, per evitar la pèrdua de l’habitatge, protegida per la nova llei. Adverteix que, si no és escoltada aquesta demanda, s'emprendran accions contra els bancs.
  • Dos documents per suspendre el procediment en curs fins que la part creditora compleixi amb la seva obligació d'oferir reallotjament als afectats, cosa que ha incomplert fins al moment. El primer va dirigit als jutjats i el segon va dirigit als bancs.
  • Dos documents més que són denúncies per presentar davant l'ajuntament per part dels afectats quan els grans tenidors no els hi ofereixen el lloguer social, tot i complir amb els requisits que la llei exigeix. Un document està dedicat únicament als casos de dació en pagament [art. 16.2.a)], i l'altre a l'execució hipotecària o desnonament per impagament de lloguer [art. 16.2.b)].
  • Un document dirigit als Serveis Socials que té per objecte sol·licitar un informe social a les administracions públiques en el qual s'acrediti la situació de risc d'exclusió residencial en què es troben els executats, per tal de suspendre el procediment d'execució hipotecària o desnonament (es basa en l'art. 18 de la nova llei).
  • Un document dirigit las jutjats, amb el qual es torna a demanar la suspensió immediata del procediment en curs, aquest cop per a tots aquells desnonaments on hi ha exclusió residencial i que no es troben emparats per l’article 16 de la llei 4/2016. Com al primer document, però sí protegits pel que disposa el precepte 5.6 de la llei 24/2015, el qual encara es troba en vigor.
  • Un darrer document que busca que els ajuntaments garanteixin els ajuts necessaris i, subsidiàriament, el reallotjament adequat, en aquells casos en què no hi ha oferta obligatòria de lloguer social segons l’article 16 de la llei 4/2016, però sí en base a l’article 5.6 de la llei 24/2015. Juntament amb això, es fa referència a la responsabilitat patrimonial de l’Administració, i es demana a aquesta que sol·liciti la suspensió del procediment judicial.

Informació

Tipus publicació
Altres Publicacions Interessants
Autors/es
Observatori DESC, Grup Promotor ILp Habitatge-Llei 24/2015