Informe “Emergència habitacional, pobresa energètica i salut: Inseguretat residencial a Barcelona 2017 - 2020”

La PAH de Barcelona, l'Aliança contra la Pobresa Energètica, l’Observatori DESC, l'Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres i l'Agència de Salut Pública de Barcelona fem públic l'informe “Emergència habitacional, pobresa energètica i salut: Inseguretat residencial a Barcelona 2017 - 2020”.

--

Coordinació: Lucía Delgado (coordinació general), Daniel López (coordinació tècnica)

Equip de redacció i l’anàlisi de dades en l’àmbit habitatge i drets humans: Eduard Sala, Gabriel D’Adda, Guillem Domingo, Josep Babot, Lucía Delgado

Equip de redacció i l’anàlisi de dades en l’àmbit pobresa energètica i drets humans: Josep Babot, Maria Campuzano, Hyerim Yoon, Irene González, Mònica Guiteras

Equip de redacció i l’anàlisi de dades en l’àmbit salut i drets humans: Ana M. Novoa, Alexia Reyes, Juli Carrere, Alba Pérez

Realització i anàlisi d’entrevistes: Lucía Delgado i Maria Campuzano

Disseny, maquetació: Daniel López

Revisió lingüística: Lucía Navarro7

--

L'informe resumeix les coordenades que expliquen la situació d'emergència o crisi habitacional actual amb perspectiva històrica, a través de dades sobre la seva evolució, conjugant elements vinculats a les polítiques públiques, les lleis, i l'acció de la ciutadania.

Així mateix, l'informe aporta dades sobre quins són els col·lectius més afectats per la pèrdua de l'habitatge, com la pobresa energètica no és únicament una qüestió estacional i xifres sobres els impactes en la salut, no sols física sinó també mental d'aquestes problemàtiques, entre moltes altres. A més l'informe aporta recomanacions dirigides principalment a l'ajuntament de Barcelona però també a altres administracions per a revertir aquestes situacions.

En l'àmbit jurídic, en l'informe s'analitzen els avenços legals en matèria d'habitatge que s'han produït en els últims anys, tant en l'àmbit estatal, autonòmic i local així com pel que respecta a la pobresa energètica, començant per la liberalització a escala europea del sector i quin impacte ha tingut en les regulacions estatals i centrant-se també en les principals novetats dels últims anys encaminades a garantir l'accés als subministraments bàsics. Respecte al dret a la salut, es fa un recorregut al llarg dels diferents textos normatius de caràcter internacional que inclouen la protecció de la salut com a peça clau per a la consecució d'una vida digna.

A més, s'analitza el perfil sociològic i demogràfic de les persones que participen en la PAH Barcelona i l’APE amb problemes d'habitatge i d'accés als subministraments bàsics desglossada segons la problemàtica i s'avalua el seu impacte en la salut, complementades amb entrevistes personals a les pròpies persones que participen tant en la PAH com en l’APE.

Per a finalitzar, l'informe conclou amb les conclusions més rellevants derivades de l'anàlisi de dades i s'elaboren una sèrie de recomanacions per als diferents nivells de l'Administració pública, orientades a abordar la problemàtica que l'informe estudia.

Descarrega l’informe complet aquí.

Informació

Tipus publicació
Llibres i Informes
Data de publicació
16/07/2020