Valoració del Pla Territorial Sectorial d'Habitatge de Catalunya

Acaba el procés d'informació pública del Pla Territorial Sectorial d'Habitatge de Catalunya. L'Observatori DESC l'ha analitzat i hi ha presentat al·legacions per a la seva millora.

Al mes de març d'enguany el Govern de la Generalitat va posar a exposició pública el Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla Territorial Sectorial d'Habitatge. Aquest Pla, està cridat a ser l'instrument vertebrador de les polítiques d'habitatge a Catalunya. Podeu consultar la documentació a la web del Departament de Territori i de Sostenibilitat.

La mateixa Llei del dret a l'habitatge catalana de 2007, va concebre aquest Pla com el marc orientador per a l'aplicació a tot el territori de les polítiques d'habitatge: estem parlant del Pla d'Habitatge per a vertebrar totes les polítiques púbiques en aquest camp a Catalunya. Per això aquesta mateixa llei obligava al Govern de la Generalitat a aprovar el Pla un any després d'ésser aprovada. Però han passat 10 anys (recentment hem publicat un llibre sobre la dècada de la Llei) i durant tot aquest temps, hem estat sense Pla Territorial Sectorial d’Habitatge

És evident que la no aprovació de Pla és un reflex i una explicació clau de la exigua aplicació de la Llei del dret a l’habitatge catalana i de la manca de potència de les polítiques públiques d’habitatge a casa nostra. Les polítiques públiques prioritàries de les quals en depenen drets fonamentals i les que cerquen resultats efectius han d’ésser planificades. Ho sabem perquè es fa amb drets bàsics com la salut o l'educació, però no en el dret a l'habitatge.

Sense planificar en el camp de l’habitatge, es presenta inabastable passar del pla conjuntural i de reacció front a l’emergència, a una actuació planificada i estructural de cobertura gradual del dret a l’habitatge digne i adequat. En aquest sentit, des de l’Observatori DESC es valora positivament que de nou, l’administració compete es proposi d’activar aquest instrument clau en matèria d’habitatge.

L'Observatori DESC l'ha analitzat el projecte de Pla que el Govern vol aprovar a finals del 2019 i hi ha presentat al·legacions per a la seva millora. Les nostres observacions i al·legacions es resumeixen en cinc aspectes:

  1. Posar en valor que per fi es posi sobre la taula un projecte de Pla, remarcant però que arriba 10 anys tard i que aquest fet representa un incompliment de la Llei del dret a l'habitatge.
  2. El projecte conté moltes dades sobre la situació actual, però manca informació important per a obtenir una bona estimació de les necessitats, els dèficits i els desequilibris en matèria d'habitatge.
  3. Valoració de les finalitats, els mecanismes seleccionats, priorització d'actuacions, vinculació amb el planejament local, plantejament de l'Objectiu de Solidaritat Urbana, desplegament futur, opcions escollides per augmentar l'habitatge assequible i eines d'actuació.
  4. Observacions sobre els costos que suposa i demanda d'un pressupost associat, que garanteixi la destinació de màxims recursos a la protecció del dret a l’habitatge digne i adequat
  5. Necessitat de preveure mecanismes d’adaptació als canvis normatius i proposta d’incorporar un informe jurídic tècnic sobre les necessitats de millora del marc normatiu del dret a l’habitatge.

La nostra entitat s’ha caracteritzat per la seva tasca de seguiment de les polítiques públiques de les administracions, en especial en el camp de l’habitatge. Forma part de la nostra activitat tècnica analitzar les propostes en el camp de l’habitatge a tots els nivells, al 2016 vam presentar per exemple al·legacions al nou Pla del Dret a l'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, en aquest moment és necessari valorar les propostes a nivell català..

Us compartim el document d'al·legacions amb l'objectiu de fomentar el debat entorn aquest instrument clau de les polítiques d'habitatge. Demanem i esperem del Govern que tingui en compte les aportacions dels agents i entitats que defensem fa anys el dret a l'habitatge digne.

Multimèdia

Segueix-nos a Twitter!