El dret a un habitatge digne constitueix una necessitat essencial de totes les persones i està reconegut en nombrosos tractats internacionals, constitucions i legislacions. Existeixen amenaces que impedeixen l'accés a l'habitatge, generant segregació i exclusió social urbana.

 

Sortosament, cada cop són més, les iniciatives socials i institucionals que treballen per la seva protecció. Resulta urgent exigir els compromisos assolits pels poders públics, aconseguint que la societat es comprometi amb la seva garantia.

 

Parlar d'habitatge és parlar necessàriament de ciutats. Aquestes, coneixen a diari les tensions existents entre les dinàmiques del mercat i l’aspiració de ciutats més justes. El dret a la ciutat entès com l’accés de les persones a tots els recursos que la configuren i el dret de participar en l’acció col·lectiva per canviar-la, és una horitzó al qual volem contribuir.