Assessorament legislatiu

El dret, les normes i els ordenament jurídics són, entre d’altres coses, un producte de la societat on s’insereixen. Donar cobertura als drets necessita sovint de canvis legals, essent aquest també un factor de canvi social. Per altra banda, tot i les limitacions que pugui tenir, el marc legal vigent no és utilitzat amb tot el seu potencial i des d’una perspectiva de drets.

Identificar, fonamentar i concretar les oportunitats i necessitats en aquests dos nivells, és cabdal per conceptualitzar i dissenyar mesures i polítiques públiques innovadores en clau de drets. Disposar del coneixement de les millors experiències existents en base a una perspectiva comparada, junt amb l'expertesa per adaptar-les al context propi; és una de les claus de l'èxit en el camp de l'assessorament legislatiu.

L'Observatori DESC disposa d'experiència i recursos en la matèria, en especial sobre dret a l'habitatge. En són exemples els treballs revisió i balanç de la Llei del dret a l’habitatge de Catalunya que han resultat en un llibre (Àrea Metropolitana i Ajuntament de Barcelona, 2017-2018), la nova via per actuar contra l'assetjament immobiliari (2018), l'elaboració de la Guia “Marc legal del cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús” (Sostre Cívic, 2017), l'assessorament  a grups parlamentaris per a la redacció de propostes legislatives o al·legacions (proposició de Llei sobre emergència habitacional i lloguers al Congrés dels Diputatt, 2017; assessorament projecte de Llei d'habitatge de les Illes Balears, 2016),  participació al grup treball de la nova llei d’arrendaments urbans catalana i Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial. (Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 2016), suport tècnic en la redacció, tramitació i negociació de la Iniciativa Legislativa Popular d'habitatge i pobresa energètica, posterior Llei 24/2015 (PAH, APE i Observatori DESC, 2015), o el disseny de mesures per a la mobilització de l'habitatge buit cap a habitatge social en base a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge (experiència pilot a Terrassa, 2014).

Designed by ijeab / Freepik