Avaluació i auditoria

L'Observatori DESCA proporciona els serveis d'auditoria i assessorament per a ajudar a que tant entitats com institucions públiques puguin avaluar la qualitat, així com els nivells de satisfacció, de les polítiques o projectes realitzats per a la garantia dels drets socials. També, per realitzar auditories socials que permetin valorar i quantificar, en termes de drets socials, amb indicadors identificats a tal efecte, l'impacte d'un programa o mesura determinada. Aquests serveis tenen com a finalitat aconseguir els objectius i millorar l'impacte d'aquestes polítiques.