Strategic Planning

One of the key processes in formulating transformative responses and solutions to complex social problems is strategic planning. Both in the field of public policies and organizations, today we need dynamic instruments that structure a roadmap towards the effective achievement of substantive objectives, guidelines and priorities for short- and long-term action according to a strategic diagnosis of the problems we face and the multiple actors, interests and needs involved. 

 
 

La penetració del paradigma neoliberal en múltiples dimensions i pràctiques –en la gestió pública a través del new public management, l'individualisme a nivell cultural i la fragmentació econòmica i ocupacional a través de les pràctiques estructurants d'outsourcing, subcontractació i externalització- ha posat en crisi la sostenibilitat i suficiència dels mecanismes col·lectius de reconeixement, provisió i cobertura efectiva de necessitats socials en favor de la mercantilització de les polítiques socials i l'augment de les desigualtats.

En clau de drets socials, el diagnòstic i la planificació estratègica posen el focus a la provisió mercantil i l'augment de les desigualtats de drets socials en les últimes dècades, en un context de la fragmentació econòmica En clau de drets socials, l'anàlisi i planificació estratègica de polítiques, estructures i mecanismes que facin efectiu el seu exercici universal, així com la detecció de problemes que afecten la seva sostenibilitat, suficiència, cobertura i intensitat protectora, són instruments clau i útils per a administracions i organitzacions compromeses en l'eradicació de desigualtats, l'equitat i la co-responsabilitat de les accions públiques i privades sobre els drets socials i les condicions de vida de les persones.