La ONU suspèn Espanya en matèria de drets socials i especialment en dret a l’habitatge

Duríssim correctiu del Comitè DESC que coincideix amb les mesures exigides per la societat civil són: aixecar les mesures d’austeritat, revertir la precarietat i temporalitat dels contractes de treball, aturar la criminalització dels vaguistes o augmentar les pensions. Sobre habitatge, l’augment del parc d’habitatge públic, el control de preus i la reforma de la Llei d’arrendaments, la necessitat de donar alternatives a les famílies desnonades i de permetre que les comunitats autònomes aprovin lleis contra l’emergència.

Els passats dies 21 i 22 de març 2018 el Comitè DESC de les Nacions Unides va examinar Espanya amb l’objectiu d’avaluar el compliment del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals. El 29 de març va aprovar les observacions finals al informe, enumerant els principals motius de preocupació en relació al incompliment del pacte així com les recomanacions que l’estat haurà d’acomplir.

L’Observatori DESC forma part de la Plataforma DESC, grup de seguiment de les organitzacions de la societat civil que han participat en el procés d’examen a Espanya, del qual formen part entre d’altres Save the Children, Red Acoge o Cáritas, a les quals el Comitè felicita per les seves aportacions significatives. La directora de l’Observatori, Irene Escorihuela, va ser a Ginebra per seguir i participar-hi en directe.

Destaca dins l’exhaustiu examen a l’estat espanyol, el duríssim correctiu que el Comitè emet en matèria de dret a l’habitatge i desnonaments, matèria en la que el suspens és indiscutible. A més, apunten 8 qüestions relacionades amb d’altres drets que són clau:

 1. Les mesures d’austeritat no han estat temporals ni proporcionades. Es considera especialment greu que es mantingui el Reial Decret 16/2012 que limita l’accés al sistema universal de salut a les persones migrants.
 2. Els drets socials no estan considerats com a tal a la Constitució Espanyola, sinó com a mers principis rectors, sense garanties especials de protecció davant els tribunals.
 3. El govern no pot limitar que les comunitats autònomes avancin en la protecció de drets.
 4. L’ocupació es recupera però amb una elevada temporalitat i precarietat, i les pensions són molt baixes. Es criminalitza a més el dret de vaga per mitjà de l’article 315.3 del Codi Penal.
 5. Es detecten uns elevats índex de pobresa i risc d’exclusió social, al mateix temps que la política fiscal no és prou redistributiva ni es persegueix el frau fiscal.
 6. Es posen de relleu les dificultats de les persones sol·licitants d’asil o refugi i la situació dels CETIs.
 7. Es considera que l’objecció de consciència en casos d’avortament no pot ser un obstacle al gaudi dels drets sexuals i reproductius, i que manca informació i formació en la temàtica.
 8. Es destaquen les elevades xifres d’abandonament escolar i de repetició de curs.

Sobre dret a l’habitatge, en concret preocupa al Comitè DESC de la ONU:

 1. L’elevat impacte de les mesures d’austeritat sobre el dret a l’habitatge [1].
 2. El número insuficient d’habitatge social i el dèficit en aquest àmbit [2].
 3. La manca d’habitatge assequible al mercat a causa dels preus excessius [3].
 4. La falta de protecció adequada de la seguretat de la tinença [4].
 5. Les llars sense condicions adequades i l'alt nombre de persones sense llar.
 6. La falta d'un marc legislatiu adequat per a les persones desnonades [5] i la impugnació de les lleis autonòmiques contra l’emergència habitacional [6].

És molt important destacar que “el suspens del Comitè DESC a Espanya en matèria d’habitatge” i les mesures recomanades són plenament coincidents amb les denúncies i les mesures exigides des de fa temps per la societat civil que defensa el dret a l’habitatge.

D’aquesta manera la mateixa ONU dóna la raó i reforça les demandes urgents i de mínims en matèria d’habitatge que fa temps haurien d’haver estat adoptades, com són:

 • L’augment urgent del parc d’habitatge públic i social.
 • El control de preus del mercat i la reforma de la Llei d’arrendaments per augmentar la durada dels contractes.
 • Donar alternatives als desnonaments, coordinant jutjats i administracions.
 • Retirar els recursos contra les lleis d’emergència de les comunitats autònomes.
 • Aprovar lleis que garanteixin l’exigibilitat [7] del compliment del dret a l’habitatge.

És un fet doncs que l’Estat queda pràcticament sol en la seva negativa a adoptar solucions enfront les múltiples veus que demanen mesures i reformes legals per reglamentar el mercat de l'habitatge per facilitar l'accessibilitat, disponibilitat i assequibilitat d'un habitatge adequat amb una menció específica al problema dels lloguers, protegir de forma efectiva i exigible els dret a l’habitatge de la població destacant la gravetat dels desnonaments, i augmentar els recursos de les polítiques públiques d’habitatge, especialment i de forma prioritària per a augmentar el parc d’habitatge social.

Recomanem consultar íntegrament el veredicte del Comitè DESC de la ONU i exigim el seu compliment immediat per part de l’estat, en especial tenint en compte que Nacions Unides insta el govern a obrir espais per implementar les recomanacions i dictàmens del Comitè i formació i sensibilització del poder judicial en matèria de drets socials.

 

[1] 35.Preocupa al Comité que las medidas de austeridad adoptadas por el Estado parte han perjudicado el disfrute del derecho a una vivienda adecuada particularmente de personas y grupos más desfavorecidos y marginados. En particular, preocupa al Comité el número insuficiente de vivienda social; la creciente falta de asequibilidad de la vivienda, particularmente dentro del mercado privado debido a los precios excesivos; y la falta de protección adecuada de la seguridad de la tenencia. Asimismo, le preocupa el número significativo de hogares que no cuenta con vivienda en condiciones adecuadas y el alto número de personas sin hogar (art. 11).

[2]36. Con base a su anterior recomendación (E/C.12/ESP/CO/5, párr. 21), el Comité recomienda al Estado parte que: a) Adopte todas las medidas necesarias, incluso mediante la asignación de recursos suficientes, para hacer frente al déficit de vivienda social, especialmente para las personas y grupos más desfavorecidos y marginados, como las personas y hogares de bajos ingresos, los jóvenes, las mujeres y las personas con discapacidad;

[3]36. Con base a su anterior recomendación (E/C.12/ESP/CO/5, párr. 21), el Comité recomienda al Estado parte que: b) Adopte las medidas necesarias para reglamentar el mercado privado de la vivienda para facilitar la accesibilidad, disponibilidad y asequibilidad de una vivienda adecuada para las personas de bajos ingresos;

[4]36. Con base a su anterior recomendación (E/C.12/ESP/CO/5, párr. 21), el Comité recomienda al Estado parte que: c) Revise su legislación sobre arrendamientos y lleve a cabo las modificaciones necesarias a fin de garantizar una protección adecuada de la seguridad de la tenencia y establecer mecanismosjudiciales efectivos que garanticen la protección del derecho a una vivienda adecuada;

[5]Desahucios: 37.Si bien el Comité toma nota de las medidas que está adoptando el Estado para prevenir que se lleven a desahucios por ejecuciones hipotecarias y por falta de pagos de arrendamientos, continúa preocupado por la falta de un marco legislativo adecuado que determine las debidas garantías legales y procesales a las personas afectadas (Art. 11). 38. El Comité reitera su anterior recomendación (E/C.12/ESP/CO/5, párr. 22) e insta al Estado parte a que adopte un marco legislativo que establezca requisitos y procedimientos adecuados para llevar a cabo desahucios o desalojos forzados, que entre otros incorpore los principios de razonabilidad y proporcionalidad, así como las debidas garantías legales y procesales para las personas afectadas; asegurando que las personas afectadas tengan acceso a una compensación o la opción de una vivienda alternativa adecuada; sean informadas con un plazo suficiente y razonable de notificación sobre las decisiones que ordenen los desahucios y tengan acceso a un recurso judicial efectivo. El Comité recomienda al Estado parte que adopte un protocolo de actuación en casos de desahucios que asegure una coordinación adecuada entre los tribunales y los servicios sociales locales, así como entre los servicios sociales mismos, a fin de brindar una protección adecuada a las personas que puedan quedarse sin hogar como resultado del desahucio. El Comité señala a la atención del Estado parte su Observación General N° 7 (1997) sobre los desalojos forzosos.

[6] Autonomía y disparidades regionales: 11. Aun cuando la descentralización y la autonomía pueden favorecer el cumplimiento del Pacto, el Comité continúa preocupado por la persistencia de ciertas disparidades injustificadas entre las diferentes Comunidades Autónomas, que impiden el adecuado disfrute de algunos derechos del Pacto por las personas de algunas comunidades. Al Comité le preocupa igualmente que ciertas decisiones del Tribunal Constitucional impidan que las Comunidades Autónomas puedan otorgar, con sus propios recursos, mayores protecciones a los derechos del Pacto que las previstas a nivel nacional, pues las soluciones uniformes nacionales son bienvenidas cuando favorecen la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales, pero preocupan al Comité cuando obstaculizan dicha realización progresiva (arts. 2.1 y 28). 12. El Comité reitera su anterior recomendación (E/C.12/ESP/CO/5, párr. 9) e insta al Estado parte a intensificar sus esfuerzos para cerrar las brechas injustificadas entre las Comunidades Autónomas en cuanto al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, mejorando el goce de los derechos en las regiones menos favorecidas y sin que esto impida que ciertas Comunidades Autónomas puedan, con sus propios recursos, esforzarse por lograr una mayor protección de ciertos derechos en sus territorios. En ese sentido, le recomienda que asegure una adecuada coordinación entre los mecanismos e instituciones el gobierno central y las Comunidades Autónomas encargadas de la prestación de servicios públicos de bienestar social.

[7] Justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales: 5. Aun cuando el Comité toma nota de algunos importantes avances interpretativos en la jurisdicción ordinaria en relación a la aplicación de los derechos contenido en el Pacto, le preocupa que éstoscontinúen siendo considerados como meros principios rectores de la política social y económica y que por tanto únicamente puedan ser invocados cuando hayan sido desarrollados legislativamente o en relación con otros derechos que cuentan con mayor protección, tal como el derecho a la vida.Además, el Comité lamenta que el Estado parte aún no disponga de un mecanismo adecuado para aplicar los dictámenes y recomendaciones del Comité. 6. Con base a los criterios de su anterior recomendación (E/C.12/ESP/CO/5, párr. 6), el Comité recomienda al Estado parte que: a) Tome las medidas legislativas pertinentes para garantizar que los derechos económicos, sociales y culturales cuenten con un nivel de protección análogo al que se brinda a los derechos civiles y políticos y para promover la aplicabilidad de todos los derechos consagrados en el Pacto en todos los niveles del sistema judicial, inclusive mediante el recurso de Amparo; b) Realice capacitaciones, especialmente entre jueces, abogados, agentes del orden, miembros del Congreso de los Diputados y otros actores encargados de la aplicación del Pacto, sobre el contenido de los derechos del Pacto, incluidas las observaciones generales del Comité, y sobre la posibilidad de invocarlos ante los tribunales; c) Lleve a cabo campañas de sensibilización entre los titulares de los derechos sobre la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales; d) Establezca un mecanismo nacional eficaz para la aplicación y el seguimiento de las recomendaciones y los dictámenes del Comité. 7. El Comité señala a la atención del Estado parte su Observación general núm. 9 (1998) relativa a la aplicación interna del Pacto.

 

Multimedia

Agenda

No s'han trobat esdeveniments propers.

Follow us on Twitter!