Guia per actuar contra el mobbing immobiliari pels Ajuntaments

L'Observatori DESC publica una nova guia per a ajudar als Ajuntaments i Administracions locals a actuar contra l'assetjament immobiliari (o "mobbing" en anglès) i fer polítiques d'habitatge que garanteixin aquest dret humà i així com tots els drets econòmics, socials, culturals i ambientals que se'n deriven

 

Aquesta guia té per objectiu principal aportar coneixement i eines sobre com intervenir per aturar l’assetjament en l’habitatge des de l’Administració local.

L’assetjament en l’habitatge existeix als nostre veïnats o barris i té una funció molt concreta dins les lògiques especulatives que travessen sovint les ciutats i que tensionen el mercat immobiliari.

La protecció, garantia i cobertura del dret a l’habitatge és un dels grans reptes que afronten les societats actuals, malmeses per les desigualtats, la precarietat o la pobresa. El mobbing o assetjament immobiliari constitueix una vulneració evident del dret a l’habitatge digne i adequat.

La present guia pretén aportar informació i eines per a les persones i professionals interessades en abordar l’existència d’assetjament immobiliari al seu municipi i en conèixer l’experiència pilot d’intervenció administrativa contra el mobbing endegada per la ciutat de Barcelona l’any 2018 i fonamentada en la Llei del dret a l’habitatge de Catalunya.

Un dels reptes que presenten les polítiques públiques d’habitatge a casa nostra és traslladar els principis i les previsions que contenen les lleis a les actuacions concretes que requereix l’acció dels poders públics sobre el terreny. Aquesta és en essència una guia que vol ésser útil pels ajuntaments, responsables i càr- recs electes i professionals o tècniques de l’administració pública, però també per a qualsevol persona interessada en les ciutats i els drets de qui les habita.

Per aquest motiu, la guia té un enfocament de caire principalment jurídic, però també politològic o del camp dels estudis urbans, per tal de conèixer els precedents, context i desenvolupament de l’assetjament a les ciutats i de les polítiques públiques per a respondre-hi. Així doncs, és possible llegir-la per parts o sencera. A cada capítol es pot trobar coneixement teòric i eines pràctiques.

Pel que fa a l’estructura, la guia es divideix en dos grans blocs, un primer, que porta per títol “L’assetjament immobiliari a les ciutats i el dret a l’habitatge”, i el segon, que s’ha titulat “Com actuar contra l’assetjament immobiliari des d’un Ajuntament: una guia jurídica”.

El primer gran bloc, de caire introductori i amb un enfocament holístic, consta de dues parts: la primera inclou aquesta “Presentació” (0), una “introducció” (1) sobre la problemàtica de l’assetjament immobiliari a les ciutats (1.1), l’assetjament com a vulneració del dret a l’habitatge (1.2), i sobre la intervenció basada en la Llei del dret a l’habitatge per eradicar l’assetjament (1.3); i la segona part, que s’aproxima al cas de Barcelona com a experiència pionera d’intervenció (2), a través d’una breu panoràmica de l’assetjament a la ciutat (2.1), i centrant-se posteriorment en la pròpia experiència pionera d’intervenció administrativa contra l’assetjament (2.2).

El segon gran bloc, que constitueix el core de la guia i la part més extensa, correspon amb el contingut jurídic i inclou dotze capítols amb informació detallada sobre els fonaments i la definició legal de l’assetjament (3, 4 i 5), el procediments administratius per intervenir (6 i 7), sobre possibles recursos contra l’actuació administrativa (8) i la interacció entre els procediments de cessament i el sancionador (9), la relació amb l’ordenament penal (10), i la interacció amb els procediments per discriminació i de conservació (11). Per cloure el bloc jurídic, es situen el rols dels ajuntaments de dimensió reduïda (12), de l’admi- nistració autonòmica (13) i de les persones denunciants o de les entitats socials en casos d’assetjament immobiliari (14).

A mode de tancament, s’inclou un capítol de conclusions i línies de futur (15), i dos annexos (16), un primer (Annex i) amb els models de tramitació en els procediments, i el segon (Annex ii), en forma de prospecció internacional de dispositius pioners anti-mobbing.

Tal i com es pot observar, es tracta d’una guia completa que, desitgem, resulti interessant i útil per a les persones que treballen o estan implicades en el camp de l’habitatge.

DISPONIBLE PER A DESCÀRREGA GRATUÏTA

Information

Tipus publicació
Llibres i Informes
Editorial
Atajo
Data de publicació
Juliol 2021 (presentada Novembre 2021)
Autors/es
Autores: Carla Rivera Blanco, Miguel Ruiz Díaz-Reixa, Guillem Domingo Utset, Mercè Pidemont Pujol (acompanyament i revisió jurídica), Irene Escorihuela Blasco (revisió general)