Interlocutòria | Jutjat de Primera Instància de Lleida (2011)

Resolucions judicials en favor de la cancel·lació del deute

Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Lleida

Òrgan:  Jutjat de Primera Instància
Seu:  Lleida
Tipus de resolució:  Interlocutòria
Núm.  d’interlocutòria:  1895/2009
Data:  29 de desembre de 2011

Aquesta resolució atura l’execució hipotecària d’un immoble. El Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Lleida considera que no es pot permetre que l’entitat bancària BANCO PASTOR, SA que ja s’ha adjudicat l’habitatge,  segueixi reclamant el deute.

Els arguments que es recolzen en aquesta decisió ja han estat utilitzats en resolucions judicials anteriors, com per exemple, la interlocutòria de 17 de desembre de 2010 de l’Audiència Provincial de Navarra i la interlocutòria de 16 de desembre de 2011 de l’Audiència Provincial de Girona, també disponibles en aquest directori web.

En primer lloc, el Jutjat disposa que l’entitat bancària i l’executat van fer un pacte on fixaven de mutu acord el valor de l’immoble. La finalitat de l’execució és aconseguir la satisfacció del crèdit . En aquest cas, el banc ja s’ha adjudicat l’habitatge, i per tant, no és coherent que es continuï reclamant un deute ja satisfet.

En segon lloc, es defensa  la “doctrina dels actes propis”. El banc, com a part forta del contracte, inicialment va valorar l’immoble en una quantitat determinada. Per això, ha d’adjudicar-se l’habitatge amb el valor que ell mateix va fixar. El jutge entén que un cop l’immoble entra al patrimoni del banc suposa un abús de dret i un enriquiment injust continuar reclamant el deute.

Per últim, el Jutjat fa referència a la situació de crisi econòmica profunda que pateix l’economia mundial.  La crisi ha fet que l’immoble tingui un valor de mercat inferior al pactat inicialment entre el banc i l’executat. Qüestiona que les conseqüències les hagi d’assumir el deutor. A més, destaca tal i com estableix l’article 3,2 del Codi Civil, que les normes s’han d’interpretar d’acord amb la realitat dels temps en que s’han d’aplicar. Per tant, la norma ha de perseguir el rescabalament del banc, però no el seu enriquiment.

+ Descarrega't aquí la sentència (PDF)

+ Veure llistat complet de sentències

AdjuntMida
Interlocutòria Lleida 29-12-2011 (Pdf)796.37 KB