Què són els DESC?

Els Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC) són expectatives legítimes d'individus i col·lectius lligades a l'educació, la salut, l'habitatge, el treball, l'alimentació, el medi ambient o la cultura.

El dret a un habitatge digne implica no només el dret de tota persona a disposar de quatre parets i un sostre on trobar refugi, sinó que implica també accedir a una llar i a una comunitat segures on viure en pau, amb dignitat i salut física i mental. Exemple paradigmàtic de la interdependència entre els diferents drets humans, garantir el dret a un habitatge adient esdevé essencial per garantir el dret a la família, a la no ingerència a la vida privada, a la seguretat personal, a la salut i, en definitiva, el dret a la vida.

El dret a l'aigua significa la possibilitat de que totes les persones puguin accedir, tant físicament com econòmica, a l'aigua potable en quantitats suficients per satisfer les necessitats personals i domèstiques. L'accés a l'aigua potable és fonamental tant per la supervivència de pobles i persones, com per a gaudir de determinades pràctiques culturals o per assegurar la higiene ambiental.

El dret a la salut es refereix tant a l’absència de malalties com al dret a disposar de condicions de benestar físic, mental i social. Així doncs, el dret a la salut no s’ha d’entendre com el dret a estar sa, sinó com la possibilitat de gaudir d’un ventall de facilitats, béns, serveis i condicions necessàries per assolir el més alt nivell possible de salut.

Observació general Nº 11
Plans d’acció per a l’ensenyament primari (art. 14)

L’article 14 del Pacte Internacionals de Drets Econòmics, Socials i Culturals exigeix als Estats Parts que encara no hagin pogut implantar l’educació primària obligatòria i gratuïta, que es comprometin a elaborar i a adoptar un pla, dins d’un termini de dos anys, d’un pla detallat d’acció per l’aplicació progressiva, dins d’un termini raonable fixat al pla, de l’inici de l’educació obligatòria i gratuïta per a tots.

El dret a una alimentació adequada comprèn tant la disponibilitat d'aliments en quantitat i qualitat suficients per satisfer les necessitats alimentàries dels individus, com el fet que aquests aliments siguin acceptables per a una cultura determinada. Alhora, inclou l'accés a aliments en formes que siguin sostenibles i que no dificultin el gaudi d'altres drets humans.

El dret al treball fa referència a la possibilitat de participar lliurement en les activitats de producció i de prestació de serveis a la societat i al gaudi dels beneficis obtinguts mitjançant aquestes activitats. Aquests beneficis han de garantir un nivell de vida adequat. El dret al treball és el primer dels drets reconeguts de forma específica en el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC) que, en el seu article 6 estableix que el dret a treballar comprèn “el dret de tota persona a tenir l’oportunitat de guanyar-se la vida mitjançant un treball lliurement escollit”.

El dret a un medi ambient adequat inclou el dret a gaudir d'un entorn ambiental segur per al desenvolupament de la persona i té, com a contrapartida, el deure de conservar-lo i l'obligació per part dels poders públics de vetllar per una utilització racional dels recursos naturals.