Dret a una alimentació adient

El dret a una alimentació adequada comprèn tant la disponibilitat d'aliments en quantitat i qualitat suficients per satisfer les necessitats alimentàries dels individus, com el fet que aquests aliments siguin acceptables per a una cultura determinada. Alhora, inclou l'accés a aliments en formes que siguin sostenibles i que no dificultin el gaudi d'altres drets humans.

El Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC) reconeix mitjançant l'article 11 "el dret de tota persona a un nivell de vida adequat per a si i la seva família, inclosa alimentació, vestit i habitatge adequats, i a una millora continua de les condicions d'existència." El Comitè DESC ha interpretat el contingut d'aquest dret establint que el  dret a una alimentació adequada està inseparablement vinculat a la dignitat humana i requereix l'adopció de polítiques econòmiques, ambientals i socials adequades, en els nivells nacional i internacional. Igualment, el Comitè estableix la necessitat d'assegurar l'accés als aliments mitjançant la disponibilitat d'ingressos suficients a partir de l'accés als recursos productius (terra, aigua, llavors, animals, peixos, etcètera.) o, si cap de les altres opcions és possible, mitjançant una xarxa de seguretat social.

Les principals normes internacionals sobre el dret a l'alimentació adequada són el PIDESC -art. 11- i la Observació General número 12 que el desenvolupa. El 2004, la FAO va aprovar les "Directrius voluntàries de recolzament a la realització progressiva del dret a una alimentació adequada en el context de la seguretat alimentaria nacional". Aquestes directrius proporcionen orientacions pràctiques als Estats per assolir la realització progressiva del dret a una alimentació adequada. En l'àmbit regional cal destacar la Carta Social Europea -Part II, interpretació derivada dels arts. 4.1, 12, 13, 17 i 19- el Protocol de Sant Salvador -arts. 11 , 15.3(b) i 17(a)- i la Carta Africana dels Drets Humans i els Drets dels Pobles -interpretació derivada dels arts. 16 i 60 -.