Curs Anual de Drets Socials

El coneixement, la difusió i la reivindicació dels drets socials ha estat sempre inferior a la dels drets civils i polítics. Aquest desconeixement ha facilitat retrocessos importants en l’accés a les diferents prestacions que configuren els drets socials: l’habitatge, la salut, l’educació, el treball i l’alimentació.

L'Observatori DESC considera fonamental consolidar una proposta formativa sobre drets socials, per tal de trencar amb els mites que els consideren com a drets cars, costos, difícilment justiciables, i per tant no vinculants per als poders públics, especialment per als poders públics dels països empobrits.

Per aquest motiu, des de l’any 2005, l’Observatori organitza un Curs Anual sobre Drets Socials, en el qual s'analitza, d'una banda, el seu reconeixement i exigibilitat a nivell internacional i europeu, així com a nivell estatal i català. D'altra banda, es promou el debat i la reflexió entorn de temes d'especial actualitat.